Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

GEWOON! webdesign
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Westfalenstraat 77, 1827 AW Alkmaar
Gedeponeerd bij de KVK 29 maart 2011
KVK-nummer 37148416

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Definities
  1. Leverancier: GEWOON! webdesign en alle gelieerde entiteiten.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon en alle aan hen gelieerde partijen met wie GEWOON! webdesign een overeenkomst sluit of een aanbod doet tot het leveren van diensten en / of goederen.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die Leverancier heeft aangeboden aan of afgesloten met Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Leverancier en Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
  3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Totstandkoming overeenkomst
  1. Alle offertes en prijsopgaven van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen. Niettemin heeft Leverancier het recht om een offerte binnen vijf werkdagen nadat hij Opdrachtgever heeft bereikt te herroepen.
  2. Offertes en prijsopgave door Leverancier blijven uiterlijk 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Leverancier. Leverancier is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd.
  3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte door Opdrachtgever middels een schriftelijk akkoord wordt aanvaard dan wel, indien geen offerte aanwezig is, Opdrachtgever een opdracht aan Leverancier geeft en laatstgenoemde die opdracht aanvaardt.
  4. Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Leverancier gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar gemaakte c.q. te maken kosten geheel bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Leverancier zal na betaling van de annuleringskosten door Opdrachtgever hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de annulering in het kader van die opdracht is ontwikkeld overhandigen aan Opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.
  5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor de leverancier tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 4. Prijzen
  1. De prijzen en tarieven zijn inclusief de in de aanbieding, offerte of overeenkomst omschreven werkzaamheden door Leverancier en gebaseerd op uitvoering in normale werktijden. Alle prijzen en tarieven zijn in Euroʼs, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en vormen geen vergoeding voor verpakking, import, transport, reis- en verblijfskosten, kantoorkosten, (technische) documentatie, gebruik van audio en/of visueel materiaal van derden, aanschaf van hardware, software van derden, opleiding van Opdrachtgever, installatie, implementatie en dergelijke welke separaat aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding, offerte of overeenkomst.
  2. Indien Opdrachtgever een verzoek heeft tot wijziging van en/of aanvulling op de specificaties van de door Leverancier te verrichten werkzaamheden zal zij Leverancier hiervan in kennis stellen. Vervolgens zal Leverancier Opdrachtgever een prijsopgave doen van het ten gevolge van de wijzigingen c.q. aanpassingen eventueel te verrichten meerwerk. Leverancier zal slechts meerwerk verrichten nadat zij hiertoe een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Leverancier zal Opdrachtgever factureren voor dit meerwerk.
  3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen. Deze nieuwe prijzen en tarieven zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever.
  4. Indien Leverancier met de de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 5. Betaling
  1. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, hierna ʻde betalingstermijnʼ.
  2. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal aan Opdrachtgever over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1.5% per maand (één en een half procent) in rekening worden gebracht, gerekend over de periode dat de Opdrachtgever in verzuim is, een en ander zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
  3. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide (buiten-) gerechtelijke kosten van Leverancier, onverminderd alle overige rechten van Leverancier.
  4. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en zonder jegens Opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
  5. Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. Opdrachtgever kan zich derhalve jegens Leverancier nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken. Iedere betaling wordt in de eerste plaats geacht te strekken ter voldoening van de langst openstaande vordering, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.
  6. Leverancier behoudt zich het recht voor om eventuele door Opdrachtgever aan Leverancier ter beschikking gestelde zaken, materialen, apparatuur en dergelijke worden eerst dan terug te geven nadat alle door Opdrachtgever verschuldigde betalingen volledig zijn verricht.
  7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.
  8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Levering en reclamatie
  1. Door Leverancier genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de (tijdige) uitvoering van de werkzaamheden en/of de leveringstermijnen.
  2. Leverancier zal de werkzaamheden vervaardigen en leveren overeenkomstig de functionele en technische specificaties welke tussen partijen zijn c.q. worden overeengekomen.
  3. Indien Leverancier op verzoek van Opdrachtgever bepaalde wijzigingen van en/of aanvullingen op de specificaties van de door Leverancier te verrichten werkzaamheden uitvoert, kan Leverancier de leveringsdatum van de werkzaamheden na overleg met Opdrachtgever opschorten voor zover dit nodig is ter uitvoering van de betreffende wijzigingen c.q. aanvullingen.
  4. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Leverancier niet in verzuim en geeft Opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van Leverancier, niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen treden vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.
  5. Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over zodra deze het kantoor en/of magazijn van Leverancier hebben verlaten.
  6. Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde diensten en producten te melden aan Leverancier, waarna Leverancier deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Leverancier binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  7. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Leverancier behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor ter zake van alle vorderingen die zij krachtens (tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit-) een overeenkomst op Opdrachtgever heeft c.q. mocht verkrijgen.
  2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Leverancier rust te bezwaren en/of aan derden over te dragen. Evenmin mogen door Leverancier verleende licenties en/ of gebruiksrechten met betrekking tot die zaken door Opdrachtgever worden uitgeoefend.
  3. Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leverancier dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Leverancier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle relevante schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 8. Medewerking Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, inlichtingen, documentatie, materialen, software van derden en/of overige benodigdheden welke door partijen schriftelijk worden omschreven (hierna: benodigdheden) ter beschikking stellen. Voorts zal Opdrachtgever Leverancier tijdig in kennis stellen van zijn beslissingen, ontvangen documenten tijdig beoordelen en alle overige benodigde medewerking verlenen teneinde Leverancier in staat te stellen aan de leveringsdatum te voldoen. Opdrachtgever garandeert Leverancier dat zij gerechtigd is te beschikken over de aan Leverancier ter beschikking gestelde benodigdheden en vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken terzake.
  2. Indien de in artikel 8.1 omschreven benodigdheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking zijn gesteld aan Leverancier, indien de benodigde medewerking niet wordt verleend of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de leveringsdatum op te schorten zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Voorts kan Leverancier de daardoor eventueel ontstane kosten en te verrichten meerwerk volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  3. Indien medewerkers van Leverancier en/of derden in het bedrijf van Opdrachtgever of op een andere door Opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst dienen te verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, zoals maar niet beperkt tot een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorgdragen.
 9. Medewerking derden
  1. Indien Leverancier het leveren van bepaalde zaken, het verrichten van bepaalde diensten en/of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan een of meer derden, kan Leverancier op verzoek van Opdrachtgever optreden als diens rechtsgeldig vertegenwoordiger.
  2. Door Leverancier overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1 namens Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten met derde(n) worden geacht rechtstreeks te zijn gesloten tussen Opdrachtgever en deze derde(n). Op deze overeenkomsten zijn, indien aanwezig, de leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing. Leverancier aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Leverancier verleent aan Opdrachtgever uitsluitend het niet-exclusieve recht de geleverde zaken eeuwigdurend te gebruiken voor het beoogde doel zoals schriftelijk omschreven in de aanbieding, offerte of overeenkomst. In beginsel blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten op de door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde zaken, waaronder maar niet beperkt tot software, concepten, vormgeving, documentatie, offertes, daarop vastgelegde informatie c.q. gegevens alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, voorbehouden aan Leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is Opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat bepaalde (intellectuele) eigendomsrechten door Leverancier aan Opdrachtgever worden overgedragen, waartoe Leverancier Opdrachtgever een toeslag in rekening kan brengen, vindt de overdracht plaatst onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever niet uiterlijk binnen de overeengekomen betalingstermijn, verlengd met een redelijke termijn na schriftelijke aanmaning door Leverancier, aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien Opdrachtgever daarna alsnog aan haar betalingsverplichtingen voldoet zal de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever wederom plaatsvinden en wordt deze geacht plaatsgevonden te hebben op de datum waarop de overdracht oorspronkelijk zou hebben plaatsgevonden. Voorzover intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, verkrijgt Opdrachtgever geen exclusieve rechten op elementaire onderdelen van de door Leverancier ontwikkelde zaken, waarop immers geen intellectuele eigendomsrechten rusten.
  2. Leverancier is gerechtigd haar logo en naam te vermelden op de geleverde zaken en/of in de broncode van de software.
  3. Leverancier behoudt zich het recht voor om de voor Opdrachtgever ontwikkelde zaken geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.
  4. Leverancier behoudt zich het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 11. Geheimhouding
  1. Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
  2. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient onder meer te worden verstaan:
   • alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
   • alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/ of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
   • alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, broncodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door de ene partij ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt;
   • iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
  3. De verplichtingen van partijen gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere partij aan hem werd verstrekt.
  4. Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar daarna geen (ex-) medewerkers van de andere partij en/of met haar gelieerde ondernemingen in dienst nemen en/of anderszins inschakelen in haar bedrijf en/of met haar gelieerde ondernemingen.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Partijen aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts indien en voorzover dat op grond van het bepaalde in dit artikel blijkt.
  2. De totale aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW met een maximum van € 500.000,-- (vijfhonderdduizend euro). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief BTW bedongen voor een jaar met een maximum van € 500.000,-- (vijfhonderdduizend euro). Onder directe schade van Opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:
   • de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
   • de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met een eventuele kostenbesparing ten gevolge van de vertraagde levering;
   • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
   • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever het belang van Leverancier naar behoren heeft behartigd. Aansprakelijkheid van partijen voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste contracten en/of schade aan het imago van de andere partij is uitgesloten.
  3. De totale aansprakelijkheid van partijen voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 1.000.000,-- (een miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van partijen voor zaakschade ten gevolge van brand en/of ontploffing is beperkt tot € 500.000,-- (vijfhonderdduizend euro).
  4. Buiten de in artikel 12.2 en 12.3 genoemde gevallen rust op partijen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 12.2 en 12.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de schadeplichtige partij.
  5. De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de andere partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere partij in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de andere partij meldt. Enig recht op schadevergoeding vervalt 90 dagen na de leveringsdatum, of, indien de overeenkomst tussentijds is beëindigd, 90 dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst.
  7. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege Leverancier geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is overeengekomen.
  8. Eventueel door Leverancier verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.
  9. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data.
  10. Leverancierisingeenenkelgevalaansprakelijkvoortechnischemankementenaandewebsiteofde server, (tijdelijke) onbereikbaarheid, (tijdelijke) stroomuitval of stroomstoringen, faillissement of surseance van betaling van derden of toeleveranciers, storingen, onbereikbaarheid door overmacht, kraken (hacken) van de website of de server, alsmede iedere vorm van materiële of immateriële schade aangericht door derden en/of in verband gebracht met de internet website.
  11. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voorzover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
  12. Voor zover Leverancier bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Leverancier weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Leverancier op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Leverancier of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende relatie met Leverancier
  13. Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van Opdrachtgever is aangebracht. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Leverancier wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Leverancier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van Opdrachtgever.
 13. Overmacht
  1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt, zal deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.
  2. Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot twee maanden na de datering van de voornoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. Leverancier behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.
 14. Tussentijdse ontbinding
  1. Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan enige uit een overeenkomst en/of deze Voorwaarden voortvloeiende wezenlijke verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, zoals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht van Leverancier op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.
  2. Tevens is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de andere partij haar onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, de rechtspersoon van de andere partij wordt ontbonden of de zeggenschap over of de beslissende stem binnen de rechtspersoon van de andere partij bij een derde komt te berusten, onverminderd het recht van de beëindigende partij haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, zoals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht van Leverancier op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.
  3. Leverancier is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, indien Leverancier Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie, één en ander onverminderd het recht van Leverancier schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.
 15. Overige bepalingen
  1. Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst tussen partijen en/of deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
  2. Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
  3. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
  4. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen Leverancier en Opdrachtgever in onderling overleg ter vervanging van de betreffende bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij voorzover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen.
  5. Op een overeenkomst tussen partijen, deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
  6. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Niettemin heeft Leverancier het recht een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtgever voor te leggen.
  7. Leverancier noch Opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
  8. De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  9. Partijen zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de wederpartij te geven.
  10. Opdrachtgever erkent onderlinge-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.